Eğitim Felsefesi Hedefler ve Davranışlar

Felsefe ve Eğitim

Eğitim Felsefesi Hedefler Davranışlar

Felsefe ile eğitim arasındaki ilişki, hedefler, davranışlar, içerik, eğitim ve sınama durumları başlıkları altında ele alınmıştır.

 

Felsefe ve Hedefler – Davranışlar

Felsefi Akımlara Göre Bilgi

Hedef, kişide gözlenmesi kararlaştırılan istendik özellikler olarak tanımlanabilir. Bu özellikler bilgi, beceri, değer, ilgi, tutum, güdülenmişlik, kişilik, ve benzeri olabilir. Burada temel kavram “istendiktir”.

Söz gelişi İdealizme göre, bilgi, aprioridir. Zihinde tüm mutlak doğrular vardır. Akılla, mutlak doğruya ulaşılabilir. Bunun için tümdengelim, tümevarım, tartışma, vahiy, kendini gözleme, ve sezgi ise koşulabilir. Değerler açısından ise, ideal varlığa ulaşmak için o taklit edilmelidir. İnsan bir araç değil, amaçtır.

Realizme göre ise, bilgi aposterioridir.  Gerçeklerin algılanmasına dayalıdır. Bilgi elde etmek için bilimsel yöntem ve duyular kullanılmalıdır. Bilgi, kavramsal olarak ortaya çıkar. Tümevarım baskındır. Değerler, doğa yasalarına uygun olanlardır. Estetik değerler ise, doğayı yansıttığı ölçüde güzeldir. Ahlak açısından iyi, en çok insanın yararına olandır. Bu da mutluluk, bazıları için ise erdemdir. Toplumsal değerlerin temelleri, toplumda değil, fiziksel evrende ve tek tek her insandadır.

Natüralizmde de , bilgi aposterioridir. Bilimsel yöntemle mutlak , değişmez doğa yasaları elde edilir. Değerler, doğa içinde vardır. Doğaya uygun yaşayan ahlaklıdır. İnsan, en yüksek iyiye, en çok incelmiş zevke ulaşabilir.

Doğayı en iyi yansıtan yapıtlar, güzeldir. İnsan toplum tarafından değil, doğa tarafından yaratılmıştır.

Marksizm’e göre bilgi, beynin diyelektiği ile doğanın diyelektiğinin etkileşimi sonucu oluşur. Evrende çelişki vardır. Bu nedenden dolayı, değişme, kaçınılmaz bir olgudur. Tüm nesne, olgu, ve olaylar birbiriyle ilişkilidir.

Pragmatizmde bilgi, yaşantı yoluyla elde edilen ve doğruluk değeri taşıyan denencedir.

Değerler görecelidir ve insanlar arasındaki etkileşimden doğar. Ortak değerler, kişilerin bir arada yaşamalarını sağlar, doğruluk, ileri sürülen önermelerin yaşama geçirilmesi (sınanması) sonunda sağladığı yarara bağlıdır.

Varoluşçulukta bilgi edinmenin yolu sezgidir. An önemlidir. Geçmiş ve gelecek yoktur. İnsan anı yaşar. Kendi varoluşunu yaratan varlık insandır. Değerlerini kendi yaratır, yolunu kendi seçer. Yaşam insanla başlar, çünkü yaşama anlamı veren insandır.

Özne (süje) ve nesne (obje) ayrımı yoktur.

Buraya dek yapılan açıklamalarda görüldüğü gibi, hedef davranışlarının (istendik) ölçütleri, her felsefi akıma göre farklılık gösterir.

Soru ve görüşleriniz için ; http://ww.odevci.org/soru-cevap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir