Eğitim Felsefesi Vize Sınav Notları

Eğitim Felsefesi Vize Sınav Notları, Eğitim Felsefesi Vize Notları, Eğitim Felsefesi Vize , Eğitim Felsefesi Vize Sınavı Konuları, Eğitim Felsefesi Notları gibi aradığının soruların cevabı aşağıdaki yazımızda yer almaktadır.

Eğitim Felsefesi Vize Sınav Notları

Felsefenin Neliği

Eğitim Felsefesi Vize Sınav Notları arasında ilk konu olarak felsefenin neliği önemli bir yere sahiptir.

 • Felsefe terimi ilk olarak Pythogoros kullandı. Felsefe eldeki verilere göre 2500 yıl önce eski Yunanda başlamıştır.
 • Phlisophia=Phillia(sevgi) sophia( Bilgi, bilgelik)
 • Filozof terimi de aynı kökendendir. Eski Yunan’da hikmet yolunu, bilgelik yolunu arayanlara Filozof denildi.
 • Felsefe ve filozof sözcükleri Arapçaya oradan Türkçeye geçmiştir.
 • Felsefe mitos, din ve şiirden doğdu. Zamanla gerçeği bütünüyle açıklamaya çalışmıştır.
 • İlk dönemde tüm bilimleri kapsayan zamanla fizik, matematik, antropoloji, biyoloji vb. ayrıldı.
 • Felsefe ile bilim birbiriyle kopuk değildir. Tersine çok sıkı bir ilişki içindedirler. Felsefe bilimsel bulgudan yararlanarak yeni görüşler ortaya koyup ufuklar açar. Felsefe bilime öncülük eder (Felsefe Bilim İlişkisi).
 • Bilim gerçeği parçalara ayırarak inceler.
 • Felsefe Gerçeği bir bütün olarak ele alıp inceler. Bilim gerçeğe, bilimsel yöntemi kullanarak ulaşmaya çalışır. Felsefede temellendirme vardır. Yani akıl yürütme vardır.
 • Hem felsefe hem de bilim bir süreçtir.
 • Felsefe aynı zamanda bir dünya görüşüdür. Yaşama bakış açısıdır. Her insanın yaşamında en az bir amacı oluşturduğu değerleri, inançları, tutumları vardır.
 • Dünyada ne kadar insan varsa o kadar felsefe vardır.
 • Titus felsefeyi şu şekilde açıklar: ‘’ Felsefe yaşama ve evrene karşı bir vaziyet alıştır.’’
 • Evrenin kendisinin varlık durumunu sorgular. Aynı zamanda hayatta kalmayı sorgular. Biz doğayla mücadele içindeyiz. Doğayla karşı karşıya geliyoruz. Biz doğanın parçasıyız. Hayatta kalmak için mücadele ile doğaya hükmetmeye çalışıyoruz.

Tutarlı felsefenin belli ölçütleri olabilir. Bunlar ;

 1. Gerçeğe uygunluk = Çağdaş bilimsel araştırma ve incelemeler sonucu insanoğlunun elde ettiği verilere uygunluk söz konusudur.
 2. Tutarlılık = ‘Bir felsefe kendi içerisinde çelişen önermelere yer vermez.’ İlkesine dayanır. Ama felsefi sistemde çelişkiler olabilir.
 3. Kapsamlılık= Felsefenin gerçeği ne kadar içine aldığı söz konusudur. Gerçeğin tüm boyutlarını kapsaması olası görülür.
 4. Bütünlük = Diğer beş ölçüte uymak koşulu ile , felsefenin elde ettiği bilgiyi bir bütün oluşturacak şekilde örgütlemesi gereklidir.
 5. Özgünlük = Felsefenin tekrarcılık ve kopyacılığın içine girmemesi söz konusudur.
 6. Verimlilik = Başka yeni felsefelerin gelişmesine olanak verebilir ve kendini geliştirip düzeltebilir olmalıdır.

ölçütlerine göre ele alınabilir.

Bu ölçütler  de göreli, dirik (canlı )ve şimdiliktir.

 • Bu ölçütler tüm zamanlarda hem nicelik hem de nitelik açısından değişebilir.
 • Tüm bu ölçütlerde mutlak ve durak değildir. Çünkü; bilim, teknik, yaşam, ve gerçek sürekli değişmekte ve gelişmektedir.
 • Gerçek dogmatik değildir
 • Felsefede yanıtlardan çok sorular önemlidir. Çünkü; yanıtlar her filozof ve felsefi sisteme göre değişirken sorular hemen hemen aynı kalmaktadır.
 • Felsefi düşünce ve bilgi, insanın kendisi ve çevresini tanıma arzusunun bir sonucu olarak görülebilir.
 • Felsefe bütün bilim dallarının anasını oluşturur.

Tüm bu verilere göre, felsefe; gerçeğin tümüyle, temellendirmeye dayanarak bağ kurma süreci ve bunun sonucunda elde edilen dirik ürünler olarak betimlenebilir.

Eğitim Felsefesi Vize Sınav Notları

Eğitim Felsefesi Vize Sınav Notları

Felsefenin Alanları

Eğitim Felsefesi Vize Sınav Notları arasında felsefenin alanları da önemli olarak yer almaktadır.

 • Birçok çağdağ filozof felsefenin konusunun dil ve dilin aydınlatılması çabası olduğunu savunurlar.
 • Felsefenin uğraşları/alanları konusunda bir görüş birliği yoktur.
 • Eğitim felsefesine dayanak sağlamak açısından felsefenin alanları ;
 1. Ontoloji (Varlık Felsefesi)
 2. Epistemoloji (Bilgi Sorusu)
 3. Aksiyoloji
 4. Mantık olarak ele alınır
1)Ontoloji ( Varlık Bilgisi)
 • İlk ortaya atan Aristoteles’dir. ‘’Var olanı , var olan olarak ele alma’’ olarak tanımlanır.
 • Ontoloji var olanı bütünsel bir anlayış ile inceleyen, onun neliğini, yasal düzenliliklerini konu alan ve çözümlemeye çalışan bir felsefi düşüncedir.
 • Arkhe Nedir? ( Yani ilk nedir? Tüm var olanların başlangıcı ilk tözü nedir?) sorusuna yanıt aramaktadır.
 • Arkhe ; felsefede ilk nedir sorusu ve problemidir.
 • Ontoloji =’’ Gerçek, insan, ruh, varlık nedir? Varlık var mıdır, yok mudur? Evren akıllıca bir düzen içinde midir? Olaylar olgular önceden belirlenen bir düzen içincemi meydana geliyor, yoksa rastlantısal mı? İnsanın evrendeki yeri, önemi, rolü nedir? ‘’gibi sorular yer alır.
 • Bunlara verilen yanıtlar ‘’Arkhe nedir?’’ sorusuna verilen yanıtla tutarlı olmalı, yani çelişmemelidir.
 • Bu açıklamalar ışığında ontoloji var olanla, var olabilecekleri irdeleyen felsefenin bir disiplin alanı olarak betimleneblir.
2)Epitemoloji (Bilgi Sorusu)
 • Elde edilen bilginin mutlak olup olmayacağıdır.
 • Bilme, özne(suje) ile nesne(obje) arasında bir bağ kurma olarak tanımlanabilir.
 • Bilginin bir ucunda bilen insan, diğer ucunda ise bilinen doğal, doplumsal, politik, ekonomik, psikolojik her türlü olgu, olay ve nesne yani gerçek vardır.
 • Nesne, var olan ve olabilecek olandır.
 • Epistemoloji= Bilgi Nedir? Kaynakları var mıdır? Varsa nelerdir? Gerçek bilgi bilinebilir mi? Bilginin neliği nedir? Bilgi apriori mi, yoksa aposteriori midir? Mutlak bilgi var mıdır? Sorularını ele alıp inceler.
 • Eski Yunanda bilgi iki türde ele alınmıştır.
 1. Salt bilmeyi, var olanları bilmeyi, kuramsal olarak bilmeyi içerir. Buna theoria (görmek) denirdi. Theoros gördüklerini çarpıtmadan anlatan kişi demektir. Teorik yaşam lagosa (bilgiye) dayanır.
 2. Gerçekte birincisindan asla koparılmaması gereken praksis(uygulama) yani nesnel gerçeğin iş ve üretim sürecini temel alan bilmedir. İkinci tür bilme eyleminde evrene, doğaya egemen olma, denetim altına alma ve değiştirme, dönüştürme çabası gizlidir. Birinci tür bilgi, felsefe ; ikinci tür bilgi ise teknik olarak kabul edilmiştir. Bu tür bilgi pratik yaşama dayanır.

 

 1. Genel olarak salt düşünceden (idea) kalkıp gerçeğin bilinebileceğini savunan idealistler,
 2. Olduğu gibi gerçeğin hiçbir zaman bilinemeyeceğini ileri süren septikler vardır.

 

 • Bazı filozoflar bilgiyi immenet ve transcendet diye ikiye ayırırlar.
  • İmmenet: Bilgi kendi içinde tutarlı, yani kendi kendisiyle çelişmeyen bilgi anlamına gelmektedir.
  • Transcendet: Bilgi hem kendi içinde, hem de kendi dışında olgusal tutarlılıı olan bilgidir.
  • Transcendet aynı zamanda immenet iken, immenet transcendet değildir.
3)Aksiyoloji (Değerler Sorunu)
 • Aksiyoloji etik ve estetik konularını içerir. Yunanca etique sözcüğü genel olarak ahlak anlamına gelir. Arapçada hulk sözcüğünün çoğuludur.
 • Fesefenin disiplinlerinden biri olan aksiyoloji, insanın yapıp etmelerini inceler; bu tür davranışların dayandığı ilkeleri ve değerleri araştırır.
 • Olumlu ve olumsuz sorularını yanıtlamaya çalışır.
 • Mutluluk ahlakının kurucusu Demekritos’tur. Ona göre mutluluğa ulaşmak için ilk yapılacak iş duyguları yenmektir. İnsanı mutlu kılan akıldır, bedensel hazlar ve uygular insanı mutlu yapmaz.
 • Sofistler erdemli insan yetiştirmeyi amaçlar.
 • Sokrates ise ahlakın temelinin bilgi olduğunu söyler. Doğru bilgi ancak akılla elde edilir. İnsan kendi iyiliği için herkesin iyiliğini göz önünde tutmak zorundadır. Çünkü kendi mutluluğu çok sayıda insanın mutluluğundan geçer. İnsan sosyal bir varlıktır. İnsan bedenini düşünün , organlardan biri bozulursa diğerleri doğru çalışmaz .
4)Mantık
 • Logikos, logos yani söz ve aynı zamanda akıl ya da akıl yürütme anlamına gelir. Arapça Nutk sözcüğünden türetilen mantık, hem düşünme hem de bunu ifade etme olarak ele alınır.
 • Mantık: Akıl nedir? Aklın kuralları var mıdır? Varsa nelerdir? Doğru düşünme nedir? Doğru düşünmenin kuralları nelerdir? gibi soruların cevabını arar.
 • Özdeşik: Bir varlık ne ise aynı o da odur.
 • Çelişmezlik: Bir nesne aynı anda kem kendi hem de başkası olamaz.
 • Diyalektik: Diyalektik akıl yürütme ile elde edilen bilgi kesin, mutlak bilgi değildir. Çünkü çelişki kaçınılmaz olduğundan her doğrunun içinde yanlış, her yanlışın içinde doğru vardır.

 

Bilgi Türleri

Eğitim Felsefesi Vize Sınav Notları arasında bilgi türleri de yer almaktadır.

Günlük Bilgi: Bir gün içerisinde olup biten,  gerçekle kurulan bağ olarak betimlenebilir. Örnek; Mutsafa’nın bugün sınavı var.

Gelenek ve Göreneğin Bilgisi: Gerçekle ataların deneyimlerine göre bağ kurmadır. Örnek; Büyükler gelince ayağa kalkılır.

Düzmece Bilgi: Gerçekle onu çarpıtarak bağ kurmadır.

Politik Bilgi: Gerçekle belli bir ideolojiye göre bağ kurmadır. İdeoloji; yaşamı tümüyle düzenlemeye çalışan kendi içinde tutarlı önermeler olarak tanımlanır.

Sanatsal Bilgi: Gerçekle çoğu kez estetik bir bağ kurmadır. Hem etik hem de estetik ölçütler vardır. Doğruluk, yanlışlık vesaire aranmaz.  O estetiğin peşindedir.

Bilimsel Bilgi: Gerçeğin bir parçasıyla kanıtlamaya dayalı bağ kurmadır. Bilimsel yöntemle elde edilir. Elde edilen  bilgi kesin doğru değildir. Doğruluk değeri yüksektir.

Dinsel Bilgi: Gerçekle kutsal bir varlığa göre bağ kurmadır. Kanıtlama ve temellendirme gerekmez.

Felsefi Bilgi: Gerçeğin tümüyle temellendirmeye dayanarak bağ kurmadır. Bilgi suje ile obje arasında bağ kurma etkinliği sonucu ortaya konulur.

Tutarlı Felfesenin Ölçütleri

Felsefenin Neliği

Yeniden Kurmacılık

OSYM

 

 

 

 

Share

ozan

..

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir