Felsefenin Alanları

Felsefenin Alanları, Felsefenin Alanları Nelerdir?, Felsefenin Alanları Nedir? , Felsefenin Alanları Kısa Özet, Felsefenin Alanları Özet, Eğitim Felsefesinde Felsefenin Alanları? gibi soruların cevabı aşağıdaki yazımızda yer almaktadır.

Felsefenin Alanları
 • Birçok çağdağ filozof felsefenin konusunun dil ve dilin aydınlatılması çabası olduğunu savunurlar.
 • Felsefenin uğraşları/alanları konusunda bir görüş birliği yoktur.
 • Eğitim felsefesine dayanak sağlamak açısından felsefenin alanları ;

Felsefenin Alanları ;

 1. Ontoloji (Varlık Felsefesi)
 2. Epistemoloji (Bilgi Sorusu)
 3. Aksiyoloji
 4. Mantık olarak ele alınır
1)Ontoloji ( Varlık Bilgisi)
 • İlk ortaya atan Aristoteles’dir. ‘’Var olanı , var olan olarak ele alma’’ olarak tanımlanır.
 • Ontoloji var olanı bütünsel bir anlayış ile inceleyen, onun neliğini, yasal düzenliliklerini konu alan ve çözümlemeye çalışan bir felsefi düşüncedir.
 • Arkhe Nedir? ( Yani ilk nedir? Tüm var olanların başlangıcı ilk tözü nedir?) sorusuna yanıt aramaktadır.
 • Arkhe ; felsefede ilk nedir sorusu ve problemidir.
 • Ontoloji =’’ Gerçek, insan, ruh, varlık nedir? Varlık var mıdır, yok mudur? Evren akıllıca bir düzen içinde midir? Olaylar olgular önceden belirlenen bir düzen içincemi meydana geliyor, yoksa rastlantısal mı? İnsanın evrendeki yeri, önemi, rolü nedir? ‘’gibi sorular yer alır.
 • Bunlara verilen yanıtlar ‘’Arkhe nedir?’’ sorusuna verilen yanıtla tutarlı olmalı, yani çelişmemelidir.
 • Bu açıklamalar ışığında ontoloji var olanla, var olabilecekleri irdeleyen felsefenin bir disiplin alanı olarak betimleneblir.
Felsefenin Alanları

Felsefenin Alanları

2)Epitemoloji (Bilgi Sorusu)
 • Elde edilen bilginin mutlak olup olmayacağıdır.
 • Bilme, özne(suje) ile nesne(obje) arasında bir bağ kurma olarak tanımlanabilir.
 • Bilginin bir ucunda bilen insan, diğer ucunda ise bilinen doğal, doplumsal, politik, ekonomik, psikolojik her türlü olgu, olay ve nesne yani gerçek vardır.
 • Nesne, var olan ve olabilecek olandır.
 • Epistemoloji= Bilgi Nedir? Kaynakları var mıdır? Varsa nelerdir? Gerçek bilgi bilinebilir mi? Bilginin neliği nedir? Bilgi apriori mi, yoksa aposteriori midir? Mutlak bilgi var mıdır? Sorularını ele alıp inceler.
 • Eski Yunanda bilgi iki türde ele alınmıştır.
 1. Salt bilmeyi, var olanları bilmeyi, kuramsal olarak bilmeyi içerir. Buna theoria (görmek) denirdi. Theoros gördüklerini çarpıtmadan anlatan kişi demektir. Teorik yaşam lagosa (bilgiye) dayanır.
 2. Gerçekte birincisindan asla koparılmaması gereken praksis(uygulama) yani nesnel gerçeğin iş ve üretim sürecini temel alan bilmedir. İkinci tür bilme eyleminde evrene, doğaya egemen olma, denetim altına alma ve değiştirme, dönüştürme çabası gizlidir. Birinci tür bilgi, felsefe ; ikinci tür bilgi ise teknik olarak kabul edilmiştir. Bu tür bilgi pratik yaşama dayanır.

 

 1. Genel olarak salt düşünceden (idea) kalkıp gerçeğin bilinebileceğini savunan idealistler,
 2. Olduğu gibi gerçeğin hiçbir zaman bilinemeyeceğini ileri süren septikler vardır.

 

 • Bazı filozoflar bilgiyi immenet ve transcendet diye ikiye ayırırlar.
  • İmmenet: Bilgi kendi içinde tutarlı, yani kendi kendisiyle çelişmeyen bilgi anlamına gelmektedir.
  • Transcendet: Bilgi hem kendi içinde, hem de kendi dışında olgusal tutarlılıı olan bilgidir.
  • Transcendet aynı zamanda immenet iken, immenet transcendet değildir.
3)Aksiyoloji (Değerler Sorunu)
 • Aksiyoloji etik ve estetik konularını içerir. Yunanca etique sözcüğü genel olarak ahlak anlamına gelir. Arapçada hulk sözcüğünün çoğuludur.
 • Fesefenin disiplinlerinden biri olan aksiyoloji, insanın yapıp etmelerini inceler; bu tür davranışların dayandığı ilkeleri ve değerleri araştırır.
 • Olumlu ve olumsuz sorularını yanıtlamaya çalışır.
 • Mutluluk ahlakının kurucusu Demekritos’tur. Ona göre mutluluğa ulaşmak için ilk yapılacak iş duyguları yenmektir. İnsanı mutlu kılan akıldır, bedensel hazlar ve uygular insanı mutlu yapmaz.
 • Sofistler erdemli insan yetiştirmeyi amaçlar.
 • Sokrates ise ahlakın temelinin bilgi olduğunu söyler. Doğru bilgi ancak akılla elde edilir. İnsan kendi iyiliği için herkesin iyiliğini göz önünde tutmak zorundadır. Çünkü kendi mutluluğu çok sayıda insanın mutluluğundan geçer. İnsan sosyal bir varlıktır. İnsan bedenini düşünün , organlardan biri bozulursa diğerleri doğru çalışmaz .
4)Mantık
 • Logikos, logos yani söz ve aynı zamanda akıl ya da akıl yürütme anlamına gelir. Arapça Nutk sözcüğünden türetilen mantık, hem düşünme hem de bunu ifade etme olarak ele alınır.
 • Mantık: Akıl nedir? Aklın kuralları var mıdır? Varsa nelerdir? Doğru düşünme nedir? Doğru düşünmenin kuralları nelerdir? gibi soruların cevabını arar.
 • Özdeşik: Bir varlık ne ise aynı o da odur.
 • Çelişmezlik: Bir nesne aynı anda kem kendi hem de başkası olamaz.
 • Diyalektik: Diyalektik akıl yürütme ile elde edilen bilgi kesin, mutlak bilgi değildir. Çünkü çelişki kaçınılmaz olduğundan her doğrunun içinde yanlış, her yanlışın içinde doğru vardır.

Tutarlı Felfesenin Ölçütleri

Felsefenin Neliği

Yeniden Kurmacılık

OSYM

Share

ozan

..

You may also like...

1 Response

 1. Berkan dedi ki:

  Çok faydalı bilgiler olmuş felsefeye giriş için önemli bir noktaya değinmişsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir