İslam Düşüncesinde Amelî-Fıkhi Yorumlar

Değerli okurlarımız bu paylaşımımız da İslam Düşüncesinde Amelî-Fıkhi Yorumları işleyeceğiz. Konu hakkında elde edebildiğimiz tüm bilgileri eklemeye çalıştık, şimdiden paylaşımımızı okuduğunuz için teşekkürler.

Fıkıh, İslam’da yer alan en önemli ilimlerden birisi olma özelliğine sahiptir. Sözlüklere baktığımızda fıkıhın herhangi bir şeyi iyi bilmek ve o şeyi anlamak, tüm detayları ile öğrenmek anlamlarına gelmektedir. Fıkıh’ın dini anlamına bakıldığında ise insanın amelî yani uygulamadaki konularında şahsı lehi ile aleyhinde olan kuralları öğrenmesi, bilmesi ve kavramasıdır.

Evet fıkıh İslam dininin uygulama alanı ile ilgileniyor ama bu uyulama alanı nedir? Bu uygulamalar; İslam dininin olmazsa olmazlarından zekat, namaz, miras, evlilik, oruç, hac, kurban, ticaret vb. amelî şeylerdir.

Peygamber Efendimiz HZ Muhammet (S.A.V) vefat ettikten sonra İslam aleminin farklı yerlerinde bulunan din  âlimleri, İslam dünyasında oluşan sorunlara karşı İslam’a uygun kararlar vermek için bir araya geldi. Yapılan tartışma ve görüşmeler sonrasında çeşitli konularda İslam temele alınarak karar verildi, alınan kararlar müminler tarafından benimsendi ve düzenli bir şekilde aktarılarak günümüze kadar geldi.

Bu görüşler ile amelî-fıkhi diye isimlendirdiğimiz mezhepler oluştu. Bu mezheplere baktığımızda karşımıza şunlar çıkmaktadır; Hanbelilik, Malikilik, Caferilik, Hanefilik ve Şafiilik.

Aşağıda belirttiğimiz Amelî-Fıkhi yorumların genel açıklamalarına, temsilcilerine ve daha fazlasına ulaşabilirsiniz.

İslam Düşüncesinde Amelî-Fıkhi Yorumlar

Hanefilik: Bu mezhep Ebû Hanife Numan bin Sabit öncülüğünde oluşturulmuştur. Ebû Hanife’nin İslami görüşleri ile düşüncelerinin çevresinde doğmuş ve gelişmiştir. Ebû Hanife hayatının ilk dönemlerinde ticart ile ilgilenirken sonradan İslam ilimlerine yönelmiş ve bu alanda birçok değerli alimden ders almıştır. Ders aldığı alimler Hz. AliAbdullah bin Mesud gibi sahabeler ve İslam’ın önemli şahsiyetlerinin yetiştirdiği din adamlarıdır. Ebu Hanife, bir soru karşısında öncelikle Kur-an ve sünnete, ardından sahabelerin görüşlerinden yararlanırdı. Bu kaynaklardan net bir karar verilemezse benzer konularda verilen kararlar incelenerek ona göre karar verirdi.

İmam Âzam birçok İslami konuda karar vermiştir.Verdiği bu kararlar binlerce Müslüman tarafından kabul edilmiştir. Hanefi mezhebi en fazla bağlı olunan mezheplerden birisidir. İmam Âzam Ebû Hanife’nin ortaya koyduğu bu görüşe Hanefi mezhebi bağlı olanlara ise Hanefi denilmektedir.

Hanefi mezhebinin ilk ortaya çıktığı coğrafi toprak Irak’dır. Ardından doğu ve batıda bağlı olan kişi sayısı artmıştır. Günümüzde Hanefi mezhebine Anadolu’da, Balkanlar’da ve Asya’da bulunan Türk Müslümanlar arasında sıkça rastlanmaktadır. Türklerin büyük bir kısmının Hanefi mezhebine bağlıdır. Ülkemizde de en fazla Hanefi mezhebinden insan vardır.

Malikilik: İmam Malîk 712 ile 795 arasında yaşamış önemli bir din adamıdır. İmam Malik Medine’de dünyaya gelmiştir. Doğduğu yer olan Medine’de de vefat etmiştir. Medine’de doğup yaşamasınında etkisi ile çok sayıda hadis ezberlemiştir. Ezberlediği bu hadisleri Muvatta isimli eserinde birleştirmiştir.

İmam Malik genellikle yaşanmış ve yaşanmakta olan sorunlar ve olaylar üzerinde fetva vermiştir. Onun dışında yaşanması muhtemel olan olaylar hakkında fetva vermekten çekinmiştir. Müslümanların kendisine gelerek sorduğu dini soruları yanıtlamıştır.

İmam Malik,  kamu yaran (maslahat-ı mürsele) benimsemiş ve desteklemiştir. İmam Malik dini uygulamalara önem vermiştir. İçtihatlarda halkın adetleri ile örflerini de göz önüne almıştır.

İmam Malik liderliğindeki Malikilik mezhebi Tunus, Bahreyn, Fas, Sudan ve Cezayir ülkelerinde yayılmıştır ve bu topraklardaki insanların çoğu tarafından benimsenmiştir.

ŞAFİLİK: İmam Şafi 767-819 yıllarında hayat sürmüş Şafilik mezhebinin temsilcisidir. Gazze’de hayata gözlerini açıp Mısır’da kapatmıştır.

İmam Şafi sahabe torunudur. 2 Yaşında Mekke’ye götürülmüştür. Mekke’de Kuran dersi almış ve kutsal kitabımız olan Kuran’ı burada öğrenmiştir. 2 Yaşında Mekke’ye giden İmam Şafi 7 yaşına geldiğinde hafız olmuştur.

İmam Şafi İslam dini hakkındaki sorularda öncelikle Kuran’a, sünnete ve sahabe görüşlerinden faydalanırdı. İmam Şafi sahabelerinin bildirdiği ortak görüşlerde o görüşü kabul ederdi.

Şafi mezhebi lideri İmam Şafi Kuran, Sünnet ve İcma da yer almayan konularda karar verirken kıyas yöntemine başvururdu.

Şafilik mezhebine inananlara dünya üzerinde Horosan, Mısır, Yemen, Irak ve Suriye topraklarında rastlanmaktadır. En fazla ise Mısırda yaygın olarak inanılmaktadır. Kuzey Afrika’da yer alan Mısırın büyük bir çoğunluğu Şafilik mezhebine bağlıdır.

Türkiye topraklarında ise Hanefi mezhebinden sonra en etkili olan mezheptir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde Şafi mezhebine ağırlıklı olarak bağlı bulunulmaktadır.

HANBELİLİK: İmam Ahmet bin Hanbel 780 yılları ile 855 yılları arasında yaşamış İslam aleminin önemli bir din alimidir. İmam Hanbel ilim merkezi olan Bağdat’ta doğup Bağdat’ta vefat etmiştir.

Hanbellilik mezhebi lideri İmam Hanbel, fıkhi görüşlerini ilk olarak hadislere bağlamıştır. Herhangi bir konuda hüküm verirken bu konuda sahabenin görüşü yoksa tabiinin görüşlerinden yararlanırdı. İmam Ahmet bin Hanbel dini bir konuda kıyasın yapılması için Kuran, Sünnet ve İcma’da bu konu hakkında hükmü olmaması gerektiğini savunmuştur.

CAFERİLİK: Caferilik, 702 ile 765 yılları arasında yaşamış İmam Cafer Sadık‘ın görüş ve düşünceleri çevresinde oluşmuş bir mezheptir. Türkiye’nin de komşusu olan İran’ın resmi mezhebi Caferiliktir.

Caferi Müslümanlar, İtikadi konularda ise Şii mezhebine bağlıdır. Caferilerin görüşüne göre ayağı yıkamak zorunlu değildir, ayakları mesh etmek farz olarak sayılmaktadır.

Caferilere göre 5 vakit olan namaz birleştirilerek 3 vakit olacak şekilde kılınabilir. Caferiler diğer mezheplere göre ezanı farklı okumaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir