Pragmatik Yetişek

PRAGMATİZM VE EĞİTİM

Pragmatik Yetişek Nedir? Egitim Felsefesinde Yetişekler ? Pragmatizm de Eğitim ? Felsefi Akımlara Göre Yetişekler ? Pragmatik Program ?

PRAGMATİK YETİŞEK

 • Her türlü bilgi, insanın doğal ve toplumsal çevresiyle geçirdiği yaşantılar yoluyla elde edilir.
 • Bu yüzden yetişekle tüm uğraş alanları yer almalıdır. Çünkü eğitim yaşam içindir.
 • Bu dersler basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta olmalıdır.
 • Konular yaşamdan seçilmeli ve her insan için dersler olmalıdır.
 • Pragmatik yetişekte ; öğrenci merkezli olup, etkinliğe dayalı, sosyal süreç ve yaşantılara dayalı olmalıdır.
  Öğretmen danışman ve yol göstericidir.
 • Öğrenci yaparak ve yaşayarak öğrenmelidir.
 • Problem çözme temele alınmalıdır.
 • Öğrenci merkezdedir.
 • Okullarda her türlü derse yer verilmelidir.
 • Eğitim durumları ilerlemecilere göre aşağıda belirtilen ilkelere uymalıdır.
  Konularda, derslerde öğrenci merkeze alınmalıdır. Eğitilecek olan odur.
 • Öğrenme yaşantı yolu ile gerçekleşir. Öğrencnin zengin yaşantılar geçirmesi sağlanmalıdır.
 • Öğrencinin düşünmesi geliştireç ortam hazırlanmalıdır.
 • Fakülte psikolojisi anlayışından vazgeçilmelidir.
 • Eğitim ortamında kurama değil uygulamaya ağırlık verilmelidir.
 • Demeokratik ortam olmalıdır.
 • Sınama durumları ezbere dayanmalıdır.

Pragmatik Yetişek hakkında merak ettğiniz konularo Pragmatik Yetişek yazısının altına yorum atabilir veya odevci.org/soru-cevap kısmından Yetişek konusu altında sorabilirsiniz.

PRAGMATİK İLERLEMECİLİK

 • Pragmatik İlerlemecilik, pragmatik felsefeye dayanırve onun eğitime uygulanması olarak kabul edilir.
 • Heraclitos’a göre arkhe, ateştir ve evren boyuna akan bir süreçtir.
 • En iyiler, evrensel akıldan en çok payını alanlar, halk ise en az pay alanlardır. Devleti evrensel akıldan en çok pay alanlar yönetmelidir.
 • Ne mutlak iyi, ne mutlak kötü vardır. Bilgi kesin değil görelidir.
 • Bilgi yaşantı yolu ile elde edildiğinden dolayı aposterioridir.
 • Bilgiyi elde etmede tümevarım baskındır.

Pragmatik İlerlemecilik hakkında merak ettğiniz konularo Pragmatik İlerlemecilik yazısının altına yorum atabilir veya odevci.org/soru-cevap kısmından Pragmatik İlerlemecilik konusu altında sorabilirsiniz.

REALİST ESASİCİLİK

 • Esasicilik akımı da Realizme ve idealizme dayanır.
 • İnsan genel olarak toplumsal ve kültürel bir varlıktır.
 • Doğuştan hiç bir bilgi yoktur. Bilgi sonradan elde edilir.
 • Tümevarım yöntemi ile doğru ve kesin bilgiye ulaşılır.
 • Okulun görevi o bilgiyi öğrenciye aktarmaktır.
 • Geçmişin bilgi ve becerileri yeni kuşaklara kazandırılırsa, onlarda eski kuşaklar gibi davranır, böylece değişme ve çatışma önlenir kültürel mirasda korunur.
 • Konular ve dersler önemli olduğundan dolayı öğrenci değil öğretmen merkezlidir.
  Öğretmen çözüm ve yanıtları öğretmelidir.
 • Kitap, ezber ve disiplin ön plandadır.
 • Öğrencinin aklını kullanmasına olanak verilmelidir.
 • Okulla ilgili olmayan konular okula getirilmemelidir. Çünkü bunlar zaman ve emek kaybıdır.
  Öğretmen etken, öğrenci edilgendir.
 • Öğretmen eğitim ortamında geektiğinde cezaya baş vurmaldır.
 • Kitabın yazdıklarını öğrencilere sormalı, öğrenciler kitaptaki bilgileri ezberleyip vermelidir.

Realist Esasicilik hakkında merak ettğiniz konularo Realist Esasicilik  yazısının altına yorum atabilir veya odevci.org/soru-cevap kısmından Realist Esasicilik  konusu altında sorabilirsiniz.

REALİST YETİŞEK

 • Realizme göre gerçek maddedir.
 • Eğitim insanı toplumsallaştırma süreci olarak ele alınır.
 • Gerçek sınıflandırılmış yani disiplinlere ayrılmış ve her disiplin de kendi içinde organize edilmiştir.
 • Realist yaklaşım disiplinleri göz önüne almalıdır. Bu yaklaşım iki özelliği içerik
  Her disiplinle ilgili öğretilecek bilgi, gerçeği yansıtmalı ve organize edilmiş olmalıdır. Bu organizasson üniteler şeklinde olmalıdır.
 • Disiplinlerle ilgili içerik, öğrencinin gelişimine, hazır bulunuşluğuna, öğrenme-öğretme ilkelerine göre düzenlenmelidir.
 • İnsan zihni boş bir levhadir. Bilgi sonradan kavranılmaktadır.
 • Bu nedenden dolayı yetişekte dersler, konu alanları ve öğretmen merkezdedir.
 • Realist yetişekte üç öge vardır. Bunlar; ”Öğretmen”, ”Öğretilecek Bilgi ve Beceri” ve ”Öğrencidir”.
 • Disiplin derslerde ağırlıklıdır. Öğrenci öğretmenin dediklerini, okulun kurallarını hip itiraz etmeden yetine getirmelidir. Öğrenme işinden, öğrenci sorumludur.
 • Öğrenci ikici plandadır.

Realist Yetişek hakkında merak ettğiniz konularo Realist Yetişek yazısının altına yorum atabilir veya odevci.org/soru-cevap kısmından Yetişek konusu altında sorabilirsiniz.

REALİST ESASİCİLİK

 • Esasicilik akımı da Realizme ve idealizme dayanır.
 • İnsan genel olarak toplumsal ve kültürel bir varlıktır.
 • Doğuştan hiç bir bilgi yoktur. Bilgi sonradan elde edilir.
 • Tümevarım yöntemi ile doğru ve kesin bilgiye ulaşılır.
 • Okulun görevi o bilgiyi öğrenciye aktarmaktır.
 • Geçmişin bilgi ve becerileri yeni kuşaklara kazandırılırsa, onlarda eski kuşaklar gibi davranır, böylece değişme ve çatışma önlenir kültürel mirasda korunur.
 • Konular ve dersler önemli olduğundan dolayı öğrenci değil öğretmen merkezlidir.
  Öğretmen çözüm ve yanıtları öğretmelidir.
 • Kitap, ezber ve disiplin ön plandadır.
 • Öğrencinin aklını kullanmasına olanak verilmelidir.
 • Okulla ilgili olmayan konular okula getirilmemelidir. Çünkü bunlar zaman ve emek kaybıdır.
  Öğretmen etken, öğrenci edilgendir.
 • Öğretmen eğitim ortamında geektiğinde cezaya baş vurmaldır.
 • Kitabın yazdıklarını öğrencilere sormalı, öğrenciler kitaptaki bilgileri ezberleyip vermelidir.

Realist Esasicilik hakkında merak ettğiniz konularo Realist Esasicilik  yazısının altına yorum atabilir veya odevci.org/soru-cevap kısmından Realist Esasicilik  konusu altında sorabilirsiniz.

İDEALİST YETİŞEK

 • İdealizm’de program konu odaklıdır.
 • İdealizm’de tümdengelim vardır.
 • Derslerdeki içerik, genel ve özel ilkeleri desteklemelidir.
 • Bireyleri eğiterek Tanrıya ulaşmasını sağlama vardır eğitimde.
 • Dil eğitimi her eğitim kademesinde ve özellikle de ilkokullarda verilmesi öenmlidir.
 • Beden eğitimi derslerine de ağırlık verilmelidir.
 • İdealizm’de deney ve gözlem ile bilgi elde edilmez.
 • İdealizm’de bilgi önceden vardır.
 • Tüm bilgileri, mutlak doğrular insan aklından önce vardır.
 • Okul ve öğrenme ortamı öğrencinin gizil yeteneklerini ortaya çıkaracak şekilde olmalıdır.
 • Merkezde konular, dersler, evrensel doğrular ve bunları açıklayan öğretmen vardır.

İdealist Yetişek hakkında merak ettğiniz konularo İdealist Yetişek yazısının altına yorum atabilir veya odevci.org/soru-cevap kısmından İdealist Yetişek konusu altında sorabilirsiniz.

İdealist Yetişek Nedir? İdealist Yetişek Nasıl Olmalı ? İdealime Göre Yetişek? İdealizm ve Eğitim ? REALİZM ve EĞİTİM ? REALİST YETİŞEK ? PRAGMATİK YETİŞEK? gibi soruların cevabını aşağıda bulabilirsiniz.

Eğitim Akımlarında Daimicilik

DAİMİCİLİK

 • Eğitim Akımlarında Daimicilik ? Daimiciliğin Esasları ? Eğitim Akımları, Daimiciliğin Kuralları ? Eğitim Felsefesinde Daimicilik ?
 • Bu akımda temele, Klasik Realizmi ve İdealizmi ele alırlar.
 • İdealistlerden Eflatun, Descartes, Spinoza, Realistlerden Aristo, Locke bu akımın temel sayıtlarını oluşturur.
 • Genellikle daimicilik; antoloji, epistemoloji, aksiyoloji, ve mantıkla ilgili önermeleri üzerine temellendirilir.
 • Ayrıca Orta Çağda egemen olan anlayışın eğitime sokulmasını savunur.
Eğitim Akımlarında Daimicilik

Eğitim Akımlarında Daimicilik

Eğitim Akımlarında Daimicilik hakkında merak ettğiniz konularo Eğitim Akımlarında Daimicilik yazısının altına yorum atabilir veya odevci.org/soru-cevap kısmından Eğitim Akımlarında Daimicilik konusu altında sorabilirsiniz.

İDEALİZM VE EĞİTİM

 • Kitap ve konu merkezlidir.
 • Gerçeklerin temelinde ruh ve eğitim vardır.
 • Eflatun ”Arkhe nedir?” sorusunu bilgi sorunu içinde ele alır.
 • Ona göre iki tür bilgi vardır.
  1- Episteme: Akılla kavranan dünya ile ilgili olandır. Kesin, değişmez doğrudur.
  2-Sanı: Duyu organları ile anlaşılan dünya. Değişen doğrulardır.
 • İnsan akıllı bir hayvandır. Bedeni nesneler alemine ruhu idealar alemine aittir.
 • Bütün insanlar aynı topraktan yaratıldıkları için kardeştirler. Fakat mayalarında farklı cevherler olduğundan dolayı, doğalarındaki cevherlerin belirlediği işleri yaparlar.
 • Bundan dolayı üç ayrı sınıf oluşmuştur. Bunlar;
  Altın cehverler: Toplum yöneticileri, önderler
  Gümüş Cevherliler: Yardımcılar, koruyucular
  Demir ve Tunç Cevherliler: Çiftçiler, işçiler, üreticiler.
 • Eflatun’un felsefesine göre eğitim ruhu iyiye çevirme ve bunun için en kolay, doğru ve saşmaz yolu bulma sanatıdır.
  Ruh 3 parçadan oluşmaktadır;
  Akılsal parça
  Yürekli ya da canlı parça
  İştahsal parça
 • Altın cevherlilerle, akılsal parça, gümüş cevherlilerle yürekli parça, demir ve tunç cevherlilerle ise iştahsal parça baskındır.
 • Eflatun’a göre her insan değil, sadece akılsal parça ile yürekli parçası olanlar eğitilmelidir. İştahsal parçası olanların eğitilmesine gerek yoktur. Devlet bu kuralları uyguladığı sürece doğru devlet olur.
 • Eflatun’a göre devleti yönetenlerle koruyanları eğiştmek için şu ilkelere uyulmalıdır;
  Yöneticiler ve koruyucular için, mal, mülk, para, eş ve çocuklar ortaktır.
 • Bu iki gruba mensup sağlıklı çocuklar, üç yaşına kadar yabancı annelerce beslenip, cüvut bakımları yapıldıktan sonra yedi yaşına kadar temel vatandaşlık eğitimi, onlara oyun ve masallarla verilmelidir.
 • 11-18 yaşları arasında okuma-yazma, hesaplama ile müzik eğitimin temeli olmalıdır.

REALİZM ve EĞİTİM

 • Kurucusu Aristoteles’dir.
 • Aristo’ya göre idealar nesnelerin dışında değil, içindedir.
 • Aristoya göre tuh 3 tabakadır.
 • Bitkisel ruh:Özümseme ve üreme baskındır.Ruhun en alt basamağıdır.
 • Hayvansal Ruh: Bitkisel ruhun özellikleri vardır.Bunlara kendinden hareket eklenir.
 • İnsansal Ruh: Bu ruhun özelliği de akıldır. Devleti bunlar yönetir.
 • Bilgi sonradan gelmedir. Çünkü insan beyni doğuştan boştur.
 • Araştırmalarda tek tek nesnelerden hareket ederek gözleyip, deneyip, sınayarak özelden tümele varılır. Bu tür bilgi kesin bilgi değildir.
 • Oysa genelden-özele olan bilgi kesin ve doğrudur.
 • Eğitim hem toplum, hem kişi, açısından yapılmalıdır.
 • Öncelik ağırlık toplumsal eğitime verilmelidir.
 • İnsan bir topluma var olmalıdır. İnsanın özü akıldır.
 • Toplumsal eğitim Aristo’ya göre şu ilkelere dayandırılmaktadır;
 • Devlet mutlak bir varlıktır. İnsan ancak toplum içinde var olacaktır.
 • Devlet ve aile çnemlidir, çünkü ilk toplumsallaşma aile ile başlar.
 • Kişi açısından ise şu ilkelere uyulmalıdır;
 • İnsanlar hem yetenek, hem de cinsiyet açısından birbirlerinden farklıdırlar.
 • Eğitim insanın hem doğal yapısına, hem de yaşlara göre olmalıdır.
 • Çocuklara eğitim masal ve oyunlar ile verilmelidir.
 • Çocukların yaşlarına göre eğitim verilmelidir.
 • Bu tür eğitim, zihni ve ahlaki eğitimle sağlanır.

A. Zihni Eğitim :

Beden eğitimi ile başlamalıdır. çünkü beden zihinden önce şekillenir.
Zihin eğitimi beden eğitimi üzerine şekillenir. Beden eğitiminden sonra zihin eğitimi verilmelidir.

B. Ahlaki Eğitim:

 • İnsanların birlikte yaşaması ve devletin varlığını sürdürmesi için çok önemlidir.
 • İnsan ahlaka aykırı davrandığı zaman çok tehlikelidir. Çünkü zekası vardır.
 • Zekasını aklın kurallarına uygun kullandığı zaman ahlaki davranış gösterip, mutlu olabilir.
 • Eflatun ve Aristoteles’in felsefi görüşlerinde insan temel alınmıştır.
 • İdealistlerin ahlak anlayışı, genellikle bilgelik ahlakıdır.
 • İdealistlerin akıl yürütme yaşı, genellikle tümdengelimdir.
 • Klasik Realizm ve İdealizm’e dayanan daimicilikte insan genellikle ”akıllı bir varlıktır”.
 • Mutlak kesin doğrular vardır.
 • Eğitim durumlarında genelde tümdengelim kullanılmalıdır.
 • Eğitim ortamında, gerçek yaşamın kopyası olan örnekler değil, tersine ideal yaşamdan örnekler gereklidir. Çünkü eğitimde hedef, insanı gerçek yaşama değil, ideal ve evrensel gerçeklere göre yetiştirmektedir. Bunun için gerekirse, yapay ortamlar düzenlenmelidir.
 • Öğrecinin aklını çalıştırıp çalıştırmadığını yakından inceleyik sorular sorup sıınannılması gerekmektedir.

REALİST ESASİCİLİK’DE EĞİTİMİN HEDEFLERİ

 • Küşinin toplumsallaşmasını sağlma.
 • Kültürel değerleri kazandırma, kültürel değerleri koruma
 • Toplumsallaşmayı sağlama
 • Eğitimde çatışmayı öneleme gibi ve buna benzer bir çok hedefleri vardır.

YENİDEN KURMACILIK

 • İlerlemeciliğin devamı olan bu akımın dayandığı felsefe, Pragmatizmdir.
 • Bu akıma göre, insanlık bir yol ayrımına gelmiştir. Ya yok olacak ya da yeni bir uygarlığa geçecektir. İnsanlığın yok olmaması için çatışan değerlerden kurtulması gerekir.
 • Yaşamı her saniye yeniden kurmak gerekmektedir.
 • Bu bağlamda eğitimin hedefleri ; Kişinin gizil yeteneklerini ve zihninin geliştirme. Eleştirel düşünmeyi geliştirme sağlanmalıdır.
 • Yeniden kurmacılıkta önemli olan amaçlardır. Bu nedenden dolayı dersler, konular, içerik amaçlara göre düzenlenmelidir.
 • Yeniden kurmacılıkta eğitimin görevi, toplumu sürekli yeniden şekillendirmek ve düzenlemektir.

Share

ozan

..

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir