Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları Şairleri Yazarları ve Eserleri

Tanzimat Dönemi  Edebiyatında çok fazla sanatçı vardır.Tanzimat Edebiyatı sanatçıları şair ve yazar olarak eserler vermiştir.Tanzimat Edebiyatında bu sanatçılar önemli yer edinmiş hepsi önemli eserler vermişlerdir.Aşağıda bu sanatçılar ve özellikleriyle birlikte eserleri verilmiştir.

Tanzimat Hazırlık Dönemi Edebiyatı Sanatçıları ve Eserleri;

Sadullah Paşa:

 • Tanzimat devri devlet adamı ve şairidir.
 • On Dokuzuncu Asır Manzumesi önemli bir eseridir.
 • Bu manzumede Batının ilerlediği müspet ilimlere,Türklerin de ayak uydurması gerektiğini savunmaktadır.
 • Batı dillerinden yaptığı tercümelerinin en meşhuru Göl adlı eseridir.

Eserleri: Berlin Mektupları,Paris Ekspozisyonu,Cevdet Paşa’ya Mektup

Ali Suavi:

 • Hutbenin her milletin kendi dilinde okunmasını,ezanın ve diğer ibadetlerin de Türkçe yapılamasını savunmuştur.
 • Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını savunmuştur.
 • Alfabede Latin alfabesine geçilmesi taraftarı olmuştur.

Eserleri: Ali Paşa’nın Siyaseti,Hive Hanlığı,Kamus-ül Ulum

Diktatör Ali Bey:

 • Türk Tiyatrosunun kurucularındandır.
 • İlk günlük olan Seyehat Jürnali adlı eseri yazmıştır.

Komedi: Ayyar Hamza,Tosun Ağa,Kokona Yatıyor

Sözlük: Lehçetü’l Hakayık

Operet: Letafet

Teodor Kasap:

 • Türk  tiyatrosunun yerli kaynaklarından yararlanması  gerektiğini savunmuştur.
 • İlk Türk mizah gazetesi olan Diyojen’i yazmıştır.

Uyarlama: Pinti Hamit,İşkili Memo,Para Mesleği

Çeviri: Monte Kristo Kontu

Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları ve eserleri;

Birinci dönemin en önemli şair ve yazarları yani sanatçıları şunlardır;Şinasi,Namık Kemal,Ziya Paşa,Ahmet Mithat Efendi,Şemsettin Sami ve Ahmet Vefik Paşa’dır.

Şinasi:

Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları Şairleri Yazarları ve Eserleri

 • Tanzimat Dönemi Edebiyatının önemli şairlerinden birisidir.
 • Türk Edebiyatında ilklerin sanatçısı olarak bilinir.
 • Şiirlerinde konu birliğine önem vermiştir.
 • Kısa cümleli, yeni görüşlere örgülü bir nesir yapısı meydana getirmiştir.
 • Düşüncelerini yalın ve açık bir anlatımla söylemiştir.
 • Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmıştır.
 • Noktalama işaretlerini ilk olarak o kullanmıştır.
 • Klasisizm akımından etkilenmiştir.

Oyunları: Şair Evlenmesi (Batılı anlamda ilk tiyatro eseridir fakat sahnelenmemiş)

Çeviri: Tercüme-i Manzume (La Fonteine’den çeviri) (İlk Çeviri Şiir.)

Şiir: Müntebatı Eş’ar,Divan-ı Şinasi

Makale: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi (İlk Makale)

Gazete: Tercüman-ı Ahval, Tasvir-i Efkar.

Namık Kemal:

Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları Şairleri Yazarları ve Eserleri

 • Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın vatan şairidir.
 • Vatan, millet, hürriyet ve adalet konularını işlemiştir.
 • Mecazlardan, manzumlardan arınmış bir şiir dili vardır.
 • Romantizm akımından etkilenmiştir.
 • Hürriyet Kasidesi adlı eseri çok önemlidir.
 • Tiyatro ona göre bir eğlence değil, edebi bir okuldur.
 • Tiyatro ile ilgili görüşlerini Celalettin Harzemşah adlı eserinin ön sözünde vermiştir.
 • Tahribi Harabat ve Takip eleştiri kitaplarını Ziya Paşa’nın Harabat adlı antolojisine karşı yazmıştır.

Tiyatro: Vatan Yahut Silistire (Sergilenen ilk tiyatro eseridir.),Akif Bey,Zavallı

Çocuk,Gülnihal,Kara Bela,Celalettin Harzemşah

Roman: Cezmi (İlk tarihi roman),İntibah (İlk edebi roman);Son Pişmanlık, Sergüzeşt-i Ali Bey gibi diğer isimleri de vardır.

Eleştiri: Tahrib-i Harabat,Takip

Tarih: Kanje Kalesi,Osmanlı Tarihi

Ziya Paşa:

 • Tanzimat Dönemi Edebiyatının eskiyi savunan şairidir.
 • Edebi yönüyle eskiye bağlıdır.
 • Şiir ve İnşa isimli makalesinde halk şiirinin bizim gerçek şiirimiz olduğunu , yazı dilini temel almasını savunmuştur.
 • Sade dili savunmuş; fakat Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü ağır bir dili vardır.
 • Harabat isimli divan şiiri antolojisinde divan şiiri antolojisinde divan şiirini övünce arkadaşı Namık Kemal tarafından eleştirilmiştir.
 • Terci Bent ve Terk-i bentleriyle ünlüdür.
 • Atasözü haline gelmiş veciz sözleri vardır

Şiir: Terci Bent,Terk-i Bent,Eş’ar-i Ziya,Külliyat-ı Ziya,Zafername (Hiciv türünde yazdığı kasidesidir, eseri Ali Paşa’yı yermek için yazmıştır.

Anı: Defter-i Amal

Nesir: Rüya

Antoloji: Harabat

Ahmet Mithat Efendi:

 • Tanzimat Dönemi Edebiyatının yazı makinesidır.
 • Asıl gayesi halkı yetiştirmek ve bilgilendirmektir.
 • Çok eser verdiğinden dolayı yazı makinesi olarak adlandırılmıştır.
 • Dili sade ve düzgündür.
 • Romantizm akımından etkilenmiş ve buna uygun eserler vermiştir.
 • Halka okuma zevkini aşılayan önemli yazarlarımızdan birisidir.
 • Romanları teknik yönden biraz kusurludur.
 • Romanın akışını keserek uzun uzun açıklamalar yapmış,bilgi vermiştir.

Roman: Felatun Bey’le Rakım Efendi, Hasan Mellah,Hüseyin Fellah,Pariste Bir Türk Kızı,Henüz On Yaşında,Jön Türk,Esrar-ı Cinayet (İlk polisiye roman),yeniçeriler.

Hikaye: Letaif-i Rivayet,Kıssadan Hisse

Gezi: Avrupa’da Bir Ceveylan

Şemsettin Sami:

 • Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın sözlük yazarı.
 • Dönemin en büyük dil bilginidir.
 • Kutadgu Bilig ve Göktürk Kitabelerini dilimize ilk kez o aktarmıştır.

Roman: Taaşşuk-ı Talal ve Fitnat

Sözlük: Kamus-ı Türki (Batılı anlamda ilk Türkçe sözlüktür.),Kamus-ı Alem,Kamus-ı Fransevi

Oyun: Seyyid Yahya,Besa Yahut Ahde Vefa

Ahmet Vefik Paşa:

 • Milliyetçilik ve Türkçülük fikirlerini savunmuştur.
 • Halkı tiyatroya alıştırmıştır,bunun için de Bursa’da bir tiyatro açmıştır.
 • Molaire’nin neredeyse bütün eserlerini tercüme etmiştir.
 • Klasisizm akımından etkilenmiştir.

Molaire’den Çeviriler: Kadınlar Mektebi,Kocalar Mektebi,Tartuffe,Don Civanı.

Uyarlama: Zor Nikah,Zoraki Tabip,Azarya.

Tarih: Fezleke,-i Tarih-i Osmani,Hikmet-i Talih,Seçere-i Türki

Sözlük: Lehçe-i Osmani

 

İkinci Dönem Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları;

İkinci dönemin en önemli şair ve yazarları yani sanatçıları şunlardır;Recaizade Mahmut Ekrem,Abdülhak Hamit Tahran,Muallim Naci,Sami Paşazade Sezai ve Nabizade Nazım’dır.

Recaizade Mahmut Ekrem:

Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları Şairleri Yazarları ve Eserleri

 • Hüzünlü duygular,ölümü hatırlatan tabiat manzaraları,solgun güller şiirind işlediği konulardır.
 • Üç çocuğunun ölümünü gördüğü için karamsar bir şiir dünyası vardır .
 • Batılı sanat anlayışını savunarak Servet-i Fünun edebiyatına ortam hazırlamıştır.
 • Eski sanat anlayışının temsilcisi Muallim Naci ile tartışmaları ünlüdür.
 • Sanat için sanat görüşüne bağlıdır.
 • Realizm akımına bağlıdır.

Roman: Araba Sevdası (İlk realist roman)

Şiir: Nağme-i Seher,Yadigar-ı Şebap,Nijat Ekrem,Zemzeme,Pejmürde.

Tiyatro: Afife Anjelik,Vuslat,Atala ve Çok Bilen Çok Yanılır.

Hikaye: Muhsin Bey ve Şemsa

Eleştiri: Takdir-i Elhan

Edebi Bilgiler: Talim-i Edebiyat (ilk ders kitabı)

Abdülhak Hamit Tahran:

 • Divan şiirini sona erdiren sanatçılardır.
 • Batı şiirindeki yenilikleri Türk şiirine uygulamıştır.
 • Romantizm akımından etkilenmiştir.
 • Tezat sanatını çok kullandığı için ”Tezatlar şairi” olarak tanınmıştır.
 • Hayat,tabiat,ölüm ve insanlık gibi konuları işlemiştir.
 • Tiyatroları oynanmak için değil,okunmak içindir.
 • Batı tiyatrolarında Shakespeare’in etkisi görülür.
 • Dram türünde eserler verilmiştir.
 • Tiyatroları manzum ve düz yazı şeklindedir.
 • Şair-i Azam olarak tanınır.

Tiyatro: Macerayı Aşk,Tarık,Finten,Liberte ,Hakan,Tezer,Nesteren,İçli Kız,Eşber,Sardanapal.

Şiir: Makber,Sahra,Belde,Garam,Baladan Bir Ses,Ölü,Hacle,Validem.

Muallim Naci:

 • Tanzimat edebiyatında eski-yeni tartışmalarında eski edebiyat taraftarlarının lideri durumundadır.
 • Göz için kafiye anlayışını benimsemiştir.
 • İlk köy şiirimiz olan Köylü Köylü Kızların Şarkısı adlı şiiri yazmıştır.

Şiir: Ateşpare,Şerare,Sümbüle ve Fürüzan

Edebi Bilgiler: Islıhat-ı Edebiye

Sözlük: Lugat-ı Naci

Anı: Ömer’in Çocukluğu

Eleştiri: Demdeme (Recaizade Mahmut Ekrem’in Zemzeme şiirine karşı yazmıştır.

Sami Paşazade Sezai:

 • Batı edebiyatı tarzında yazdığı hikayeleriyle yazmıştır.
 • Hikayelerinde Fransız realisterinden izler taşır.

Roman: Sergüzeşt (İlk realist romanlardan)

Hikaye: Küçük Şeyler (Batılı anlamda ilk hikaye)

Piyes: Şir

Nabizade Nazım:

 • Realizm ve natüralizmin öncüsüdür.
 • Kahramanlarını yöresel şiveyle konuşmuştur.

Roman: Karabibik,Zehra

Tanzimat Edebiyatının en önemli sanatçıları bunlardır.

 1. Bu dönem osmanlıyı yıkan şairler ile dolu bir dönem malesef bu şairlerden bir çoğu Jöntürklere dahil olmuş

 2. Kardeşimin dönem ödevi için tam ideal sayenizde ödev tamamdır tatil başlasın teşekkür ederim beni buyuk bir yukten kurtardınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir