Türkiye Tarım Haritası

Tam Boyutu Sayfa sonundadır!

Türkiye tarım haritası Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinin bölgelere göre dağılımını göstermektedir. İnsanlar yüzyıllardır toprağı ekip biçmektedir. Toprağın işlenerek ürün elde edilmesi faaliyetlerine “Tarım” denir.

Türkiye’de toprakların verimli ve tarıma elverişli olması, uygun iklim koşulları gibi özelliklerden dolayı zengin bir tarım haritası bulunmaktadır.

Türkiye’de Tarıma Uygun Ve Uygun Olmayan Toprakların Dağılımı

Türkiye’de tarım topraklarının dağılımını etkileyen en büyük iki faktör iklim ve yer şekilleridir. Ülkemizde yüksek dağlık alanlar oldukça fazladır ve bu bölgelerde tarım faaliyetleri yürütmek pek mümkün değildir. Ülkemiz arazilerinin %36’sı tarım yapılan alan, % 32’si bozkır ve otlak, %26’sı orman ve %6’sı diğer alanlardır(Şehirler, köyler vs., tarıma uygun olmayan dağlık bölgeler).

Not: Türkiye’de tarımda makineleşmenin artması tarım alanlarının genişlemesine Türkiye tarım ürünleri haritası çeşitlilik ve yoğunluk göstermesini sağlamıştır.

Bölgelerimize göre tarım yapılan  alanların büyükten küçüğe göre sıralanışı şu şekildedir:
1  – Marmara Bölgesi (%30)

2 –  İç Anadolu Bölgesi (%27)

3 – Ege Bölgesi (%24)

4 – Güneydoğu Anadolu Bölgesi (%20)

5 – Akdeniz Bölgesi (%18)

6 – Karadeniz Bölgesi (%16)

7 – Doğu Anadolu bölgesi (%10)                 

Türkiye’de Tarımı Etkileyen Faktörler

1 – İklim Özellikleri

İklim özellikleri tarım faaliyetlerini ve çeşitliliğini etkileyen faktörlerin başında gelir.

2 – Sulama

Sulama imkanlarının yetersiz olduğu bölgelerde sulu tarım yapılamaz. Örneğin Türkiye tarım haritasına baktığımızda Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tarıma elverişli verimli topraklar oldukça fazla olmasına rağmen sulama imkanlarının kısıtlı olması ürün çeşitliliğinin sebze-meyveden çok kuru tarım ürünlerinin(mercimek,buğday vs.) yer aldığını görürüz.

3 – Gübre ve Zirai İlaçların kullanımı

Gübre ve zirai ilaçların kullanımı önemli olmasına karşın doğru doz ve zamanda kullanılmaması verimliliği azaltmaktadır. Bu sebeple doğru kullanım konusunda gerekli eğitim ve bilgilendirmeler yapılmalıdır.

4 – Tarımda Makineleşme

Tarımda makineleşme Tarım arazilerinin genişlemesini sağladığı gibi tarımda verimliliği artırmış ve ihtiyaç duyulan iş gücünü azaltmıştır. Bu  sebeple tarımda makineleşmenin artırılması Türkiye tarımını etkilemiştir.

5 – Tohum Islahı

Kaliteli ve yerli tohum verimliliği artıracağı gibi uzun vadede tarım maliyetlerini de azaltacaktır. Bunun başka bir etkisi de Türkiye tarım haritasının belli bölgelerindeki köklü değişimler olacaktır.

6 – Toprak Analizi ve Uygun Tarım Ürününün Belirlenmesi

Devlet kurumları tarafından yapılan detaylı toprak ve verimlilik analizi ürün verimliliğini maksimuma çıkarırken üreticinin gelirini de artıracaktır.

7 – Eğitim ve Maddi Destek

Çiftçinin doğru tarım ürünü, zirai ilaçlama ve gübreleme gibi konularda eğitilmesi ve doğru  metotlarla maddi açıdan desteklenmesi(Kredi ve hibe yardımları, vergi muafiyet ve indirimleri) çiftçinin gelişmesine ve kalkınmasına büyük oranda yardımcı olacaktır.

Türkiye tarımını belirleyen başlıca  faktörler bunlar olmakla beraber, tarımı ve dolayısıyla da “Tarım haritası”’nı etkileyen daha birçok faktör bulunmaktadır. Toprak bakımı, devlet tarafından yapılan destekleme amaçlı ticari alımlar, zararlı haşere ve bitkilerle doğru şekilde mücadele edilmesi bunlardan sadece bir kaçıdır. Aynı zamanda devlet desteği ve kontrolü altında yapılması önemlidir.

Bölgelere Göre Yetiştirilen Tarım Ürünleri

1– Marmara Bölgesinde Yetiştirilen Tarım Ürünleri

Marmara Bölgesi tarım yapılan arazilerin toplam arazilere bakımından 1. sıradadır ve ürün çeşitliliğinin en fazla olduğu bölgemizdir. Bunun en büyük sebepleri arasında Türkiye’de hüküm süren üç iklim tipini de barındırması, bölge çiftçisinin eğitimli olması ve modern tarım yöntemleri kullanması, tarım arazilerinin verimli olması, yükseltinin az olması ve dağlık arazilerin az olması gösterilebilir.

1 – Ayçiçeği : Ayçiçeği en çok sıvı yağ endüstrisinde ikinci olarak da çerez üretiminde kullanılmaktadır. Türkiye’deki ayçiçeği üretiminin %80’inden fazlası bu bölgede gerçekleşmektedir.

2 – Mısır : Mısır genel olarak yağ endüstrisinde kullanılmaktadır ve Marmara Bölgesi mısır üretiminde Karadeniz Bölgesinden sonra  2. sırayı almaktadır.

3 – Şeker Pancarı : Şeker Pancarı Şeker üretiminde kullanılan bitkilerinin başında gelir ve aynı zamanda şeker üretiminden sonra oluşan atıklar hayvan yemi olarak kullanıldığı için  şeker pancarının yetiştirildiği bölgelerde hayvancılık da gelişim gösterir. Marmara Bölgesi şeker pancarı üretiminde İç Anadolu Bölgesinden sonra 2. Sırayı alır.

4 – Buğday : Düzlük arazilerin çok olmasından dolayı buğday üretimi bu bölgede yoğun ve verimlidir. Bölge, buğday üretiminde de İç Anadolu Bölgesinden sonra 2. sırayı alır.

5 – Tütün : Tütün, gerek toprakların uyumlu olması, gerek de tütün endüstrisinin bölgede gelişmiş olması nedeniyle Marmara bölgesinde yetiştirilen başlıca ürünler arasında yer  alır. Marmara Bölgesi tütün üretiminde Türkiye’de 3. sırada yer alır.

  2 – İç Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Tarım Ürünleri

Türkiye tarım ürünleri haritası incelendiğinde karşımıza çıkan en önemli bölgelerden birisi olan İç Anadolu Bölgesinde ağırlıklı olarak karasal iklim görülür. Bu özelliğinden dolayı ağırlıklı olarak tahıl üretimi yapılır. Tahıl üretimi Konya ve Ankara illerinde zirveye ulaşmıştır ve bu şehirlere Türkiye’nin tahıl ambarı da denmektedir.Bunun dışında sebze-meyve, çerez,endüstriyel bitki ve baklagil üretimi de oldukça fazladır. Üretilen başlıca ürünler:

1 – Tahıllar (İç Anadolu bölgesinde tüm tahıl türleri yetiştirilmektedir)

2 – Baklagiller

3 – Meyveler

4 – Sebzeler

5 – Çerez Endüstrisi Ürünleri (Badem ve ayçiçeği en çok üretilenler arasındadır)

3 – Ege Bölgesinde Yetiştirilen Tarım Ürünleri

Ege Bölgesinde Akdeniz iklimi hakimdir ve iklim koşulları tarım için oldukça elverişlidir. Bunun yanında toprakların verimli olması ve ulaşım koşullarının yeterli düzeyde olması, bölge insanını tarıma yönlendiren başlıca  unsurlardır.  Bölgede zeytin üretiminin çok olması güçlü bir zeytin mamülleri endüstrisini beraberinde getirmiştir. Akdeniz iklimine uygun olan zeytin ve üzüm, bazı tahıllar(çoğunlukla buğday ve mısır) ve nohut üretiminin çok olduğu görülür  ayrıca bölgede oldukça endüstriyel bitki(Tütün, pamuk, susam, keten, şeker pancarı vs.) üretimi de vardır.

Ege Bölgesinde Yetiştirilen Başlıca Bitkiler:

1 – Zeytin

2 – Üzüm

3 – Tütün

4 – Buğday

5 – Nohut

6 – Pamuk

7 – Susam

8 – Keten

9 – Şeker pancarı vb.

4 – Güneydoğu  Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Tarım Ürünleri

Türkiye tarım haritasının en önemli tarım alanlarının bulunduğu Güneydoğu Anadolu  Bölgesinde karasal iklim  görülmektedir. Bölge oldukça verimli ve geniş düzlüklere sahip olsa da yazın görülen aşırı sıcaklık ve sulama imkanlarının azlığı bölge tarımını olumsuz etkilemektedir. Bölgede gerçekleştirilen GAP projesi dahilindeki sulama sistemlerinin inşası verimliliği artırsa da yeterli düzeyde olmamıştır. Sulama imkanlarının azlığı bölge çiftçisini tahıl ve kuru baklagil üretimine yöneltmiştir.

Başlıca Tarım Ürünleri

1 – Antep fıstığı

2 – Buğday

3 – Pamuk

4 – Keten

5 – Susam

6 – Nohut

7 – Zeytin

9 – Kırmızı mercimek vb.

5 – Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Tarım Ürünleri

Akdeniz Bölgesinde kışın uzun sürmemesi ve kış koşullarının çok sert olmaması sera yetiştiriciliğinin bölgede gelişmesini sağlamıştır. Bu bölge sera yetiştiriciliği sayesinde kışın Türkiye’nin sebze ihtiyacını karşılamaktadır.

Akdeniz Bölgesinde yetiştirilen Başlıca Tarım Ürünleri

1 – Zeytin

2 – Pamuk

3 – Gül

4 – Muz

5 – Turfanda Sebze Seracılığı(Domates, fasulye, salatalık vs.)

6 – Pamuk

7 – Turunçgiller(Portakal, mandalina, limon vs.)

8 – İncir

9 – Yer fıstığı

6 – Karadeniz Bölgesinde Yetiştirilen Tarım Ürünleri

Türkiye Tarım Haritası incelendiğinde, Karadeniz bölgesinde Karadeniz iklimi görülür  ve genellikle yağışlıdır. Yağışların çok olması ve bölgedeki dağlık alanların yoğun olması bölge tarımını etkilemiştir. Bölgede tahıl olarak Mısır yetiştirilir. Bölge daha çok fındık ve çay üretiminin çok olmasıyla bilinmektedir. Öyle ki Karadeniz Bölgesindeki ve dolayısıyla da Türkiye’deki fındık üretimi dünyadaki toplam fındık üretiminin %90’ından fazlasını oluşturmaktadır.

Karadeniz Bölgesinde Yetiştirilen Başlıca Tarım Ürünleri:

1 – Mısır

2 – Çay

3 – Fındık

4 – Tütün

5 – Meyve(Elma, turunçgil, erik, üzüm)

6 – Keten – kenevir

7 – Pirinç

8 – Şeker pancarı

7 – Doğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Tarım Ürünleri

Doğu Anadolu Bölgesinde dağlık ve yüksek rakımlı bölgeler oldukça fazladır bu Doğu Anadolu Bölgesi topraklarının sadece %10’unda tarım yapılabilir.Bölgede karasal iklim hakimdir ama ortalama sıcaklıklar genelde düşüktür. Tarım arazileri Malatya  ve Elazığ gibi bölgenin batısında yer almaktadır ve tarımsal üretim çeşitliliği düşüktür.

Doğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Tarım Ürünleri

1 – Arpa (Buğdaydan daha fazla üretilmesinin nedeni düşük sıcaklıklara dayanıklı olması ve erken hasat edilmesidir.)

2 – Buğday

3 – Tütün

4 – Pamuk

5 – Meyve(Daha çok Malatya ve Elazığ gibi bölgenin batısındaki şehirlerde  yetişir.)

TIKLA BÜYÜK BOY GÖR!

  1. Detaylı bir bilgilendirme olmuş. Ülkemiz tarım açısından çok elverişli bir konumda lakin değerlendirmeyi çok iyi yapamıyoruz. Bu yüzden de tarım konusunda çok büyük adımlar atamıyoruz. Ama inanıyorum ki önümüzde ki 10-15 sene içerisinde Tarım Ekonomisini çok daha iyi yerlere getireceğiz.

  2. Ege bölgesi için aslında daha çok geniş alanlar mevcut fakat göç sebebi ile azalıyor haliyle .Tarım konusunda atılımlar yapmaya devam edebilirsek daha geniş alanların açılacağına eminim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir